POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną - obszar osobowościowy

Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną
- obszar osobowościowy

Wartość projektu: 8 106 036,50 zł
(środki europejskie: 6 831 767,56 zł, dotacja celowa: 1 274 268,94 zł)
Numer projektu: POWR.02.10.00-00-9003/17
Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Opis projektu:
Projekt służy zapewnieniu jednolitego procesu diagnostycznego osobowości dzieci i młodzieży, a w tym dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i niepełnosprawnościami oraz lepszemu rozpoznawaniu ich potrzeb i możliwości dzięki opracowaniu narzędzi diagnostycznych osobowości, opartych na autorskiej koncepcji, które zostaną przekazane poradniom psychologiczno-pedagogicznym, szkołom i placówkom oświatowym.
 
W ramach realizacji projektu zostały zaplanowane trzy etapy badań:
  • badania pilotażowe - weryfikacja przygotowanej operacjonalizacji autorskiego modelu osobowości, w celu przygotowania jak najbardziej przejrzystego i zrozumiałego zestawu narzędzi dla odpowiednich grup
  • badania walidacyjne - ostateczna weryfikacja jakości pomiaru (w tym trafności i rzetelności)
  • badania normalizacyjne - przygotowanie empirycznych profili osobowości dzieci i młodzieży oraz tabel norm, dzięki którym możliwa będzie interpretacja wyniku badanej osoby w odniesieniu do populacji dzieci i młodzieży w danym okresie rozwojowym
Dodatkowo, zostaną również opracowane materiały postdiagnostyczne, m.in. gry dydaktyczne, scenariusze zajęć, które będą wykorzystywane do pracy z uczniem.
Ważnym elementem projektu będzie możliwość wykorzystania do procesu diagnostycznego aplikacji elektronicznej, która ułatwi i przyśpieszy czas diagnozowania. Aplikacja elektroniczna będzie odpowiednikiem wersji papierowej opracowanych narzędzi diagnostycznych. Materiały postdiagnostyczne będą również w wersji elektronicznej.
 
Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży w obszarze osobowościowym. Diagnoza zostanie oparta na autorskim modelu teoretycznym - Kołowym Modelu Metacech Osobowości, który powstał w Instytucie Psychologii UKSW. Wsparciem zostaną objęte wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które podpisały Porozumienie z ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji). Opracowane zestawy narzędzi diagnostycznych będą wykorzystane do diagnozy dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 25 lat, w tym uwzględnieni zostaną uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i niepełnosprawnościami. Przygotowany zestaw narzędzi i materiałów będzie stanowił wsparcie dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli i specjalistów szkolnych.
 
Efekty projektu:
Dzięki dostępowi do wystandaryzowanych narzędzi i materiałów wspierających, wypracowanych w ramach projektu, przeszkoleni specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół będą mieli wpływ na poprawę funkcjonowania uczniów w zakresie:
● rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości, mocnych stron oraz trudności u dzieci i młodzieży (w tym dzieci i młodzieży z SPE i niepełnosprawnościami) w obszarze osobowościowym
● analizy funkcji zachowania dzieci i młodzieży oraz oceny ich funkcjonowania w różnych środowiskach; w tym rozpoznawanie przyczyn zaburzeń
● wspomagania wszechstronnego rozwoju i potencjału dzieci i młodzieży w kontekście osobowościowym
● opracowania procesu dydaktyczno-wychowawczego przy współpracy z nauczycielami zgodnie z aktualnie obowiązującą podstawą programową
● prowadzenia zajęć wspierających (np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), terapii dzieci i młodzieży (w tym uczniów z SPE i niepełnosprawnościami) na podstawie wyników w narzędziach
● ujednolicenia sposobu prowadzenia procesu diagnozowania przez specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, dzięki wystandaryzowanym narzędziom
● ułatwienia prowadzenia diagnozy dzięki aplikacji elektronicznej, która będzie podpowiadać wskazówki do pracy z uczniem, w tym z SPE, na podstawie reguł określonych w materiałach postdiagnostycznych.
 
 
Projekt realizowany w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach