prof. dr hab. Jan F. Terelak

 

prof. dr hab. Jan F. TerelakŻyciorys naukowy:
 1. Nazwisko: TERELAK
 2. Imiona: Jan, Felicjan
 3. Data urodzenia: 09.06.1942
 4. Dyscyplina naukowa: Psychologia
 5. Specjalność: Psychologia eksperymentalna, psychologia pracy (lotnicza, kosmiczna, transportu drogowego, psychologia organizacji i zarządzania),  psychologia stresu, psychologia polarna, psychologia reklamy, psychologia kliniczna.
 6. Stopnie i tytuły naukowe:
 • mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, 1965.
 • dr, Uniwesytet Warszawski. 1973.
 • dr hab., Uniwersytet Warszawski, 1982.
 • profesor zwyczajny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od roku 2000.
 1. Stanowiska związane z działalnością naukową:
 • Państwowe Sanatorium dla Nerwowo Chorych w Komorowie k/Warszawy, psycholog kliniczny i badacz w Polsko-Amerykańskim Programie Badawczym VRA-Pol-65 nad rehabilitacją schizofreników chronicznych, 1966-1968;
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Zakład Psychofizjologii, Warszawa,   asystent, adiunkt, 1968 – 1978;
 • Polska Akademia Nauk (Stacja Antarktyczna PAN im. H. Arctowskiego), badacz, listopad 1978 - marzec 1980;
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Zakład Psychologii, Warszawa, docent, profesor i kierownik Zakładu Psychologii Lotniczej, kwiecień 1981 – 2002;
 • Akademia Teologii Katolickiej a od roku 1999 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Pracy i Stresu, od października 1991 - profesor nadzwyczajny, a od roku 2000 – profesor zwyczajny oraz kierownik Studium Doktoranckiego (do roku 2003), senator 2005-2012;
 • Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska w Suwałkach, Wydział Psychologii, Dziekan Wydziału Psychologii, rektor latach 2001-2009;
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej – konsultant ds. psychologii lotniczej (od 2009).
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica, Dyrektor Instytutu Psychologii od 2011.
 1. Pobyty w zagranicznych uczelniach, instytutach naukowych, itp.:
 • Instytut Medycyny Lotniczej w Sofii (Bułgaria) (maj 1981),
 • Instytut Medycyny Lotniczej w Kenigsbridge (Niemcy) (czerwiec 1981),
 • Instytut Medycyny Lotniczej w Bukareszcie (Rumunia) (maj 1982),
 • Instytut Problemów Medyczno-Biologicznych Ministerstwa Zdrowia w Moskwie  (grudzień 1982),
 • Instytut Medycyny Lotniczej w Ketchkemet (Węgry) (czerwiec 1983),
 • Instytut Medycyny Lotniczej w Pradze (Czechy) (lipiec 1984),
 • Słowacka Akademia Nauk w Koszycach (Słowacja) (maj 1985),
 • Centro de Psicologia Aplicada do Exercito Militare w Hawanie (Kuba) (kwiecień 1986),
 • Niemiecka Akademia Nauk w Berlinie (Niemcy) (maj 1987),
 • Rosyjska Akademia Nauk w St.Petersburgu (Rosja) (wrzesień 1991),
 • Ohio State University w Columbus (USA) (kwiecień 1993),
 • University of Cincinati  w Cincinati (USA) (maj 1993),
 • Wolfson College w Cambridge (Anglia) (lipiec 1993),
 • Universita Salesiana w Rzymie (Włochy) (maj 1993),
 • Royal Netherlands Army Selection Center w Amsterdamie (Holandia) (październik 1994),
 • Centro de Psicologia Aplicada do Exercito w Lisbonie (Portugalia) (maj 1995),
 • Recruitment and Selection Centre w Brukseli (Belgia) (maj 1996),
 • Wojskowy Instytut Psychologii Lotniczej we Wiedniu (Austria) (maj 1997),
 • Directorate of Psychology - Air Force Suite of Department of Defence w Sydney (Australia) oraz University of Sydney (październik 1997),
 • Centre d’Etudes en Sciences Sociales de la Defensa w Paryżu (Francja) (maj 1998),
 • Ministero della Difesa, Direzione Generale della Leva – 3 Divisione Selezione Attitudinale, Firenze (Włochy) (maj 1999),
 • Defense Security Service and Defense Manpower Data Center (California, USA) (listopad 1999). 
 • Wojskowe Centrum Selekcji i Treningu w Splicie (Chorwacja) (październik 2000).
 1. Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach naukowych:
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne – członek,
 • Polskie Towarzystwo Ergonomiczne – członek,
 • Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej – członek,
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne (Klub Polarny) – członek,
 • European Association for Aviation Psychology - full member,
 • The International Military Testing Association - full member,
 • Polskie Towarzystwo Naukowe Człowiek w Ekstremalnych Warunkach – członek,
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji - członek.
 • Komitet Ergonomii przy Prezydium PAN – członek (do roku 1998),
 • Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium PAN – członek,
 • Komitet Nauk Psychologicznych – członek (do roku 1984).
 1. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
 • Nagroda II stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki (zespołowa),
 • Nagroda III stopnia Ministra Obrony Narodowej (indywidualna),
 • Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej (indywidualne),
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za działalność naukowo-dydaktyczną i książkę pt. „Człowiek i stres” (2010),
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za rzetelną i oddana pracę na rzecz Uniwersytetu (2011),
 • Krzyż Zasługi ZHP (1980),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1983),
 • Odznaka Honorowa PCK III stopnia -1985),
 • Złoty Krzyż Zasługi (1988),
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001).
 • Srebrny Medal „Za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” (2010).
 
 1. Posiadane specjalizacje:
 • psychologia kliniczna - specjalista drugiego stopnia od 09.06.1986;
 • psychologia lotnicza i kosmiczna;
 • psychologia transportu
 
 1. Nauczyciel znaczący: Prof. dr hab. Jan Strelau
 2. Hobby: kolarstwo terenowe, chorał gregoriański
II. Kierunki badań:
Główne kierunki działalności naukowej dotyczą problematyki psychologii klinicznej, metodologii badań psychologicznych, psychologii stresu, psychologii pracy i ergonomii, psychologii organizacji i zarządzania, psychologii reklamy i konsumenta.
Problematyka badań  klinicznych koncentrowała się wokół trzech zagadnień:
 • osobowościowych uwarunkowań chorób psychosomatycznych ze szczególnym uwzględnieniem choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy;
 • psychofarmakologicznych aspektów sprawności umysłowej i psychomotorycznej,
 • wpływu różnych metod i technik relaksacji na funkcjonowanie człowieka;

Problematyka psychologii stresu obejmowała:

 • mechanizmy psychologiczne funkcjonowania człowieka w sytuacjach stresowych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ekstremalnych (izolacji społecznej, monotonii);
 • psychologicznego kosztu adaptacji do sytuacji ekstremalnych, zwłaszcza długotrwałych;
 • dynamiki małych grup zadaniowych w sytuacji izolacji;
 • kryteriów doboru psychologicznego ludzi tzw. opornych na stres (kosmonauci, piloci, polarnicy, sportowcy wyczynowi, dyrektorzy, chirurdzy itp).
W latach 1986-1991 brał udział w badaniach Centralnego Programu Badań Podstawowych 01.20 pt. "Gwarancja  niezawodności psychologicznej członków załogi w długotrwałych lotach kosmicznych", realizowanego w ramach programu  międzyrządowego "Interkosmos". Koordynował prace Sekcji Biologii Kosmicznej w ramach międzynarodowej współpracy Centrum  Badań  Kosmicznych PAN. W ramach problematyki kosmicznej prowadził jako jeden z czterech na świecie psychologów badania w Stacji Antarktycznej PAN im. Arctowskiego w Antarktyce.
 
W zakresie psychologii pracy zainteresowania badawcze koncentrowały się na okoruchowych mechanizmach uwagi wzrokowej i koordynacji psychomotorycznej oraz na problemach okulograficznej analizy fiksacji wzroku w  określonym polu widzenia. Odrębnym problemem w ramach psychologii pracy były psychologiczne determinanty uczenia się czynności operatorowych (np., pilota), analiza bezpieczeństwa systemu: człowiek-obiekt techniczny-otoczenie (COTO).
 
W ramach problematyki psychologii organizacji i zarządzania zainteresowania dotyczą nowoczesnymi systemami zarządzania zasobami ludzkimi (CRM - Crew Resource Management), głównie w małych grupach zadaniowych (np. załogi lotnicze, menedżerowie wysokiego szczebla, itp.).
Problemy psychologiczne reklamy i konsumenta obejmują mechanizmy uwagi reklamy wizualnej oraz heurystyki wirtualnej rzeczywistości w reklamie.
 
Zagadnienia metodologii badań obejmowały:
 • koncepcje systemu komputerowego grupowych badań psychologicznych;
 • implementacje komputerowe testów psychologicznych.
 
III. Publikacje: Ważniejsze wybrane prace:
 
(1)  Strelau, J., TERELAK, J.,  The  alpha-index  in  relation  to temperamental    traits,    Studia    Psychologica, 1974,  XVI, 1, 40-50.
(2) TERELAK, J.,  Maciejczyk  J.,   Indeks  alfa  jako  wskaźnik reaktywności,   (W:)   J.    Strelau   (red.):   Rola  cech tempera mentalnych   w   działaniu (s. 93-99). Ossolineum,   Wrocław, 1974.
(3)  TERELAK, J.,  Błoszczyński,  R.,   Emotional  reactivity  and motivation     in     pilots,     Artificial    Satellites, 1976, 11 (1), 93-102.
(4) TERELAK, J.,  Alpha index and personality traits o  pilot, Aviation Space nad     Environmental     Medicine, 1976, 47 (2), 133-136.
(5) Maciejczyk,   J.,   TERELAK, J.,  Psychological manifestations of "Microwave    neurrosis",    Polis Psychological Bulletin, 1978, 9 (3), 157-162.
(6)  Szczechura, J., TERELAK, J., Charakterystyka   wybranych parametrów  fiksacji  wzroku  w  działaniu pilota, Przegląd Psychologiczny, 1981, XXIV, 4, 103-109.
(7) TERELAK, J.,   Niekotoryje  psichologiczeskije  posledstwija prodolzitielnoj  socjalnoj izolacji, Kosmiczeskaja Biologia i Awiakosmiczeskaja Medicina, 1984, 18 (2), 54-56.
(8) TERELAK, J., Kłodecka-Różalska, J., Comparative  studiem  on the structure of  temperament  in high- nad low- reactive individuals in context of psychological  selection  to  top performance sport, Biology o Sport, 1984, 1 (1), 73-87.
(9) TERELAK, J.,  Maciejczyk, J.,   Wlianie  stressa  ugrozy  na psichomotornuju  ustoicziwost'  letczikow s raznym urowniem trewoznosti, Kosmiczeskaja Biologia i  Awiakosmiczeskaja Medicina, 1985, 19 (4), 24-26.
(10) Cieciura, M., TERELAK, J.,  Koncepcja  komputerowego  systemu grupowych  badań psychologicznych, Ergonomia, 1985, 8 (1-2), 53-58.
(11) TERELAK, J.,  Dinamika nieformal'noj struktury malej celewoj gruppy w jestestwiennych uslowiach stressa obszczestwiennoj izolacji,  Kosmiczeskaja   Biologia   i   Awiakosmiczeskaja Medicina, 1985, 19 (6), 90-92.
(12)  TERELAK, J.,  Turlejski,  J.,  Szczechura,  J.,  Rożyński,  J., Cieciura, M.,    Dynamics   o   simple arithmetic  task performance under Antarctic isolation, Polis Psychological           Bulletin, 1985, 16 (2), 123-128.
(13) TERELAK, J., Święcicki, W., Marks, E., Świątek, H., The effect of  a  single  dose  of  Tavegyl on psychomotor efficiency, Biolog o Sport, 1985, 2 (4), 295-300.
(14) Maciejczyk, J.,  TERELAK, J.,  Sleep  deprivation  and  the physiological cost of decision making, Polis Psychological Bulletin 1985, 16 (4), 293-299.
(15) TERELAK, J., Koter, Z.,  Wpływ jednorazowego podania  etanolu na   sprawność  umysłową  i  psychomotoryczną,  Psychiatria Polska, 1986, XX, 1, 33-37.
(16) TERELAK, J.,  Gruppowaja   dinamika   i    effektiwnost' diejatiel'nosti  w  ekstremal'nych uslowiach,  Kosmiczeskaja Biologia i Awiokosmiczeskaja Medicina, 1986, 20 (6), 82-83.
(17) Maciejczyk J., TERELAK J.: Dependence between type A and personality features, Biology of Sport, 1986, 3 (3-4), 215-226
(18) Siek, S., Kowalski, J., TERELAK, J., Walewska, J.,  The influence of practicing Yoga on the dimensions of anxiety and aggresion, Biology of Sport, 1986, 3 (3-4), 207-213.
(19)  TERELAK J., Żmudzki A.: The level of reactivity the size of costs adaptation and the efficiency of sport exercise performance in case of weight-lifters, Biology of Sport, 1987, 4 (3-4), 147-159
(20) Sokołowski, E., TERELAK, J.,  Wpływ  oddychania  mieszaniną helowo-tlenową na koszt fizjologiczny i sprawność  umysłową podczas  wysiłku  fizycznego  w  podwyższonej  temperaturze otoczenia, Ergonomia, 1988, 11(1), 9-15.
(21) TERELAK, J., Zmeny v percepci situace a skupiny v podminkach dlouhodobe antarkticke izolace, Ceskoslovenske Psychologie, 1988, 32 (5), 422-425.
(22) Wpływ  jednorazowej dawki acetaminophenu na podzielność uwagi u pilotów, Postępy Astronautyki, 1989, 22 (1-2), 63-67.
(23) TERELAK, J., Święcicki, W., Marks, E.,  Effects  of  a single dose of Acenol on visual and motor co-ordination, Biology of Sport, 1989, 6 (1), 83-88.
(24) TERELAK, J., Maciejczyk, J., Some  indicators  of  level  of  adjustment to extreme conditions of existence in the Arctic and Antarctic, Polish  Psychological Bulletin, 1989, 20 (3), 26-31.
(25) Tarnowski, A., TERELAK, J.F., Proste zachowania poznawcze a intencjonalność, Kognitywistyka i Media w Edukacji, 1999, 2 (1), 245-266.
(26) TERELAK, J., Individual differences of anxiety level and psychomotor performance, Personality and Individual Differences, 1990, 11(8), 771-775.
(27) TERELAK, J.F. Field dependence-independence and the eye-hand-legs co-ordination, Perceptual and Motor Skills, 1990, 71, 947-950.
(28) Migdał, K., TERELAK, J., Selective attention and psychomotor performence, (In:) K. Boda (Ed.): Current trends in Cosmic Biology and Medicine, Slovak Academy of Sciences, Ivanka Pri Dunaji (CSRF), 1990, Vol. I, 91-96.
(29)  Szczechura, J., Kobos, Z.,  Pińkowski, J., TERELAK, J.: Occulographic methods in work analysis and pilot training, (In:) K.Boda and V.M.Baranov (Eds): Current Trends in Cosmic Biology and Medicine, Slovak Academy of Sciences, Ivanka Pri Dunaji (CSRF), 1991, II, 17-25.
(30) TERELAK, J., Cieciura, M., Terelak, H., Warszawski System Testów Psychologicznych "PSYCHKOMP": Założenia  psychologiczne i informatyczne, Przegląd Psychologiczny, 1991, 34 (4), 647-657.
(31) TERELAK, J., Cognitive style and visual reaction time, Postępy Astronautyki, 1992, 24 (1-2), 33-40.
(32) TERELAK, J., Anxiety and eye-hands-legs coordination in young  pilots, (In:) R.S. Jensen and D.Neumeister (Eds.): Proceedings of the Seventh International Symposium on Aviation Psychology (April 26-29, 1993,Columbus, Ohio), The Ohio State University, Columbus, OH, 1993, vol.2, 629-633.
(33) TERELAK, J., Tarnowski, A., Dobrowolski, A., Kwestionariusz Chronotypu Człowieka J.A.Horne i O.Óstberga jako narzędzie badania typów rannych-wieczornych, Przegląd Psychologiczny, 1993, XXXVI, 3, 363-378.
(34) Tarnowski, A.,TERELAK, J., Kwasucki, J., Psychometryczna użyteczność kwestionariuszy Zunga i Hendlera służących do oceny psychologicznego komponentu bólu krzyża, Przegląd Psychologiczny, 1993, XXXVI, 1, 81-97.
(35) TERELAK, J.F., Jachnis Anna Characteristics of temperament and thinking as related to psychomotor efficiency  in stress, Personality and Individual Differences, 1994, 16 (6), 989-991.
(36) TERELAK, J., Tarnowski, A., Kobos, Z., Relationship between attitude towards computer and selected tests results, In: Proceedings of the 36th Annual Conference of the International Military Testing Association, Rotterdam (The Netherlands), 25-27 Oct. 1994, pp. 200-204.
(37) TERELAK, J., Selective attention and sensomotor performance learning in pilots, In: Proceedings of the 31 International Applied Military Psychology Symposium, May 15-19. 1995,  Lisboa (Portugal), pp. 203-209.
(38) TERELAK, J., Kobos, Z., The formation of eye-hand co-ordination under the influence of exercise on special aviation gymnastic devices, In: Proceedings of the 32nd International Applied Psychology Symposium, May 20-24.1996,  Brussels (Belgium).
(39) Truszczyński, O., TERELAK, J., The influence of altitude hypoxia on psychomotor         efficiency of military pilots, In: Proceedings of the 32nd International Applied Military Psychology Symposium, May 20-24.1996, Brussels (Belgium).
(40) Tarnowski, A., TERELAK, J., Okoruchowy mechanizm uwagi w sytuacji decyzyjnej, Czasopismo Psychologiczne, 1996, 2 (3), 189-194.
(41) Tarnowski, A., TERELAK, J., Truszczyński, O., Special training influences on postural body control of pilot’s candidates, In: Proceedings of the 33rd International Applied Military Psychology Symposium, May 12-16.1997, Vienna (Austria).
(42 ) Szczechura, J., TERELAK, J., Kobos, Z., Pińkowski, J., Occulographic assessment of workload influence on flight performance, International Journal of Aviation Psychology, 1998, 8(2), 157-176.
(43) Tarnowski A., TERELAK J., Occulomotor analysis as an indicator of perceptual performance, In: Proceedings of the 40th Annual Conference of the International Military Testing Association (IMTA), 1998, 6-8 October, Pensacola, FL (USA).
(44) TERELAK, J.F., Chronopsychologiczna koncepcja źródeł stresu, W: J.F. Terelak (red.),   Źródła stresu: Teoria i badania (s. 42-69), Warszawa 1999: Wyd. ATK.
(45) TERELAK, J.F., Jasiński T., Przyspieszenie +Gz jako źródło stresu, W: J.F. Terelak (red.): Źródła stresu: Teoria i badania (s. 90-116), Warszawa 1999: Wyd. ATK.
(46) TERELAK, J.F., Truszczyński, Hipoksja jako źródło stresu, W: J.F. Terelak (red.): Źródła stresu: Teoria i badania (s.117-141). Warszawa 1999: Wyd. ATK.
(47) TERELAK, J.F., Tarnowski A., Trudność zadania jako źródło stresu, W: J.F. Terelak (red.): Źródła stresu: Teoria i badania (s. 142-168). Warszawa 1999: Wyd. ATK.
(48) TERELAK, J.F., Krajewska D., Chronotyp poranności-wieczorności jako źródło stresu, W: J.F. Terelak (red.): Źródła stresu: Teoria i badania (s. 216-242). Warszawa 1999: Wyd. ATK.
(49) Tarnowski, A., TERELAK, J.F., Proste zachowania poznawcze a intencjonalność, Kognitywistyka i Media w Edukacji, 1999, 2 (1), 245-266.
(50) Truszczyński, O., TERELAK, J.F., Jasiński, T., Psychophysiological cost of acceleration +Gz. In: Proceedings of the 24th Conference of the European Association for Aviation Psychology (EAAP) at Crieff Hydro, Crieff (Scotland), 4th-8th September 2000.
(51) Truszczyński, O. TERELAK, J.F., Turek, M., Personality of Polish Soldiers and their way stress-coping during Bosnia Peacekeeping Mission, In: Proceedings of the 36th International Applied Military Psychology Symposium (IAMPS) at Split (Croatia), 11-15 September 2000, Changing mission for the 21st century, Zagreb 2000, pp.251-256.
(52) TERELAK, J.F., Lewandowska, Joanna, Polska adaptacja Skali Stresu Zawodowego C.L.Coopera, H. Kahna i S. Williamsa, Studia Psychologica. 2000, 1(1), 97-134.
(53) TERELAK, J.F. Zjawisko blackout – granica życia i śmierci. W: W. Bołoz i Maria Ryś (red.): Między życiem a śmiercią: Uzależnienia, eutanazja, sytuacje graniczne (s. 266-276). Warszawa 2002, Wyd. UKSW.
(54). TERELAK, J.F., Bułdys, Justyna, Płeć psychologiczna a kompetencje społeczne u kobiet na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla, w: S.A.Witkowski (red): Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 2003, No 2535, Prace Psychologiczne, Tom VI, 27-44.
(55) TERELAK, J.F., Walasek, L., Ligocki, P., Tarnowski, A., Wpływ niedoboru magnezu na   sprawność umysłową i motoryczną człowieka, Studia Psychologica 2003, 4(4), 87-105.
(56) TERELAK, J.F., Hys-Martyńska, A. Samosterowność w pracy a dominujące wartości zawodowe. Studia Psychologica, 2004, 3(5), 141-162.
(57) TERELAK, J.T., Nieznańska-Cwynar, A. Samowiedza a cele życiowe związane z aktywnością zawodową człowieka, Czasopismo Psychologiczne, 2006,12(1), 73-86.
(58) TERELAK, J.F., Borkowska A. Emigracja konsumpcyjna jako źródło dobrostanu psychicznego na przykładzie Polaków przebywających w Kanadzie”, Studia Psychologica, 2007, 5(7), 101-122.
(59) TERELAK, J.F., Kluczyńska, S.  Płeć psychologiczna a style radzenia sobie ze stresem u kobiet – ofiar przemocy ze strony partnera. Przegląd Psychologiczny, 2007,50(1), 45- 64.
(60) TERELAK, J.F., Izwantowska A., Niektóre czynniki organizacji a wypalenie zawodowe. Miscellanea Oeconomicae 2008, 12 (2), 146-160.
(61) TERELAK, J.F., Siołkowska Marta, (2008). Płeć psychologiczna a agresywność u kobiet trenujących gry zespołowe. Kultura Fizyczna, LXII, 7-8, 1-11.
(62) TERELAK, J.F., Jankowska Paulina, Dopasowanie jednostka – organizacja a zadowolenie z pracy. Miscellanea Oeconomicae 2009, 13 (1)229-254.
(63) TERELAK, J.F., Wtiurina, Daria, Analiza porównawcza syndromu wypalenia zawodowego u nauczycieli szkół podstawowych w Polsce i Jakucji. Zeszyty Naukowe WSSM, 2009, 10(19), 5-27.
(64) TERELAK, J.F., Pismo Święte jako źródło mądrości przednaukowej w zakresie radzenia sobie ze stresem na przykładzie Księgi Hioba: Studium przypadku. W: J. Krokos, Maria Ryś, (red.): Czy rozum jest w konflikcie z wiara?: W X rocznicę ogłoszenia Encykliki „Fides et ratio. (s. 283-304) Warszawa: Wyd. Instytutu Papieża Jana Pawła II.
(65) TERELAK J. F., Baczyńska, A.K., Adaptacja polska Inwentarza Inteligencji Praktycznej Menedżerów (Tacit Knowledge Inventory for Managers) Richarda K. Wagnera i Roberta J. Sternberga, Czasopismo Psychologiczne, 2009, 15(1), 169-188.
(66) TERELAK, J.F., Olszewska, M., Nadzieja na sukces a style kierowania i efektywność u trenerów sportowych, Kultura Fizyczna, 2009, LXIII (7-10), 29-38.
(67) Kopeć, M., TERELAK, J.F., Style poznawcze a style radzenia sobie ze stresem u osób z przewlekłym bólem kręgosłupa, Studia Psychologia, 2009, 8(9), 57-74.
(68) TERELAK, J.F., Krzesicka, E.,  Małkiewicz M., Poczucie umiejscowienia kontroli i poczucie koherencji a strategie radzenia sobie ze stresem u kobiet chorych na raka piersi. Studia Psychologia, 2009, 8(9), 21-44.
(69) TERELAK, J. F., Izwantowska A., Adaptacja „Kwestionariusza Obszary Życia Zawodowego” (Areas of Worklife Survey) Chrisitny Maslach i Michaela Leitera, Studia Psychologia, 2009, 8(9), 223-232.
(70) TERELAK, J.F., Modele teoretyczne sytuacji ekstremalnej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2009, 15(3), 321-338.
(71) TERELAK, J.F., Malinkova Renata, Problemy mniejszości narodowej Polaków na Litwie, Zeszyty Naukowe WSSM, 2010, 10(20), 5-29.
(72) TERELAK, J.F., Nikiel, T.,  Związek pomiędzy systemem wartości  a  doświadczeniem choroby onkologicznej u kobiet z rakiem piersi. W: L. Suchocka, R. Sztembis, (red.), Człowiek i dzieło: Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu (s. 173-187). Lublin: Wyd. KUL, 2010.
(73) TERELAK, J.F., Stefańczyk Anna, Osobowość wg „Wielkiej Piatki” a style radzenia sobie ze stresem u kontrolerów ruchu lotniczego. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2010, 16(2), 131-140.
(74) TERELAK, J.F., Rekus, Alicja,  Problemy adaptacyjne mniejszości litewskich mieszkających w Polsce. Tutor: Psychologiczne i pedagogiczne aspekty edukacji, 2010, 1(1), 7-22.
(75) TERELAK, J.F., Pińska, E., Influence of the new way of controller-pilot communication „DATA-LINK” for air traffic controller performance in Europe. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration: Journal for Mental Changes, 2010, 16(1-2), 57-94.
(76) TERELAK, J.F., Zdrowie a stres ekstremalny. Dwa modele: homeostatyczny i homeodynamiczny (s. 89-108). W: K. Popieliski, M. Skrzypek i E. Albińska, (red.): „Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym. Lublin 2010: Wydawnictwo KUL.
(77) TERELAK, J.F., Łozińska-Sheridan, K.A. Adaptacja kulturowa kwestionariuszy do badania interakcji „praca-rodzina”: „Skala Wzbogacenia Praca-Rodzina” (Work-Family Enrichment Scale) autorstwa D. S. Carlson, K. M. Kacmar i L. J. Willis, Przegląd Psychologiczny, 2011, 54(2), 117-139. 
(78) TERELAK, J.F., Goleń E., Potrzeba doznań a agresja u bokserów i piekarzy, W: Z. Majchrzak, J.F. Terelak (red),  Agresja wirtualna i realna: Poglądy i badania, Białystok: Wyd. WSAP, 2011, rozdz.18, s. 215-231.
(79) TERELAK, J.F., Mystkowski N., Optymizm a wypalenie zawodowe u nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Studia Psychologica, 2011, 9(10), 153-178.
(80) TERELAK, J. F., Dzięgielewska J., Strategie radzenia sobie ze stresem a skuteczność terapii uzależnień alkoholików, Seminare: Poszukiwania Naukowe, Kraków-Warszawa, 2011, 29, 105-122.
(81) TERELAK, J.F., Aggresssion as a source of stimulation  in experimental situations of sensory deprivation and social isolation. /in:/  Jan F. Terelak, Zdzisław Majchrzyk  (Eds.) Psychology of Aggresssion. Selected Issues. Warsaw: Uniwersity Cardinale Stephani Wyszynski in Warsaw, 2011, s. 51-72.
(82) TERELAK, J.F., Norms as criterion of pathology in mental health sciences: A methodology perspective. Sveikatos Mokslai - Health Sciences (Vilmius), 2012, 22(2), 40-44.
 
2.Podręczniki, książki:
(1) Higiena psychiczna i pilot (1975), Warszawa: Wyd. MON.
(2) Medycyna i psychologia kosmiczna (współautor – 1980), Warszawa: Wyd. „Wiedza Powszechna”.
(3) Człowiek w sytuacjach ekstremalnych (1982), Warszawa: Wyd. MON.
(4) Introspekcje Antarktyczne (Diariusz psychologa polarnego) (1982), Warszawa: Wyd. MON.
(5) Zarys psychologii lotniczej (1988), Dęblin: Wyd. WSWL.
(6) Wybrane problemy psychologii pracy pilota (red. – 1988), Dęblin: Wyd. WSWL.
(7) Podstawy psychologii lotniczej (1988), Poznań: Wyd. DWL.
(8) Psychologia pracy i bezrobocia (1993), Warszawa: Wyd. ATK.
(9) Stres psychologiczny (1995), Bydgoszcz: Oficyna Wyd. „Branta”.
(10) Psychologia konsumenta i reklamy (współautor, 1998), Bydgoszcz: Oficyna Wyd. „Branta”.
(11) Psychologia menedżera (1999), Warszawa: Wyd. „Difin”.
(12) Źródła stresu: Teoria i badania (red. – 1999), Warszawa: Wyd. ATK.
(13) Psychologia stresu (Wyd.2 poprawione i rozszerzone „Stresu psychologicznego”) (2001), Bydgoszcz: Oficyna Wyd. „Branta”.
(14) Stres organizacyjny (2005), Warszawa: Wyd. WSM SIG.
(15) Wprowadzenie do psychologii (2005, 2008), Suwałki: Wyd. WSSM.
(16) Psychologia organizacji i zarządzania (Wydanie 2 rozszerzone i zmodyfikowane „ Psychologii menedżera” (2005), Warszawa: Wyd. „Difin”.
(17) Stres zawodowy: Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych. (red.). Warszawa: Wyd. UKSW.
(18) Człowiek i stres (2008). Bydgoszcz:  Oficyna Wyd. „Branta” (Wyd.3 poprawione i rozszerzone „Stresu psychologicznego").
(19) Wprowadzenie do psychologii (2008). (Wyd. III, poprawione i rozszerzone). Białystok:  Wyd. WSAP.
(20) Majchrzyk, Z., Terelak, J.F. (red.) (2011) Agresja wirtualna vs realna: Poglady i badania, Warszawa: Wyd. UKSW.
(21) Terelak, J.T., Majchrzyk, Z. (Eds.), Psychology of aggression: Selected issues. Warszawa: 2011,  Wyd. UKSW
(22) Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności (2011), Warszawa: Wyd. UKSW.
 
 
IV. Działalność organizacyjna
1. Redakcja czasopism naukowych:
 • Zeszyty Naukowe WSSM (redaktor naczelny w latach 1997-2011).
 • Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej (redaktor naczelny od roku 2011)
 
2.Członkostwo komitetów redakcyjnych:
 • Studia Psychologica (współredaktor od roku 2002) ,
 • Ergonomia (członek rady redakcyjnej w latach 1982-2002),
 • Studia Ecologicae et Bioethicae (członek rady redakcyjnej od roku 2005),
 • Postępy Astronautyki (członek rady redakcyjnej w latach 1982-2002),
 • Kultura Fizyczna (członek rady redakcyjnej od roku 2008)
 
 
3. Członkostwo senatu, rady wydziału, rady naukowej:
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (członek Senatu 2005-2011); członek Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej);
 • Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska (członek Senatu 1996-2010).
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica, w Białymstoku (członek senatu od 2010)
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (członek Rady Naukowej 1982-2002 i od roku 2011);
 
V. Działalność promotorska
1. Wypromowani doktorzy:
 1. Andrzej Żmudzki pt.:”Poziom reaktywności a powodzenie w trakcie startu u zawodników w    podnoszeniu ciężarów”, AWF,  Warszawa, 1985
 2. Anna Jachnis pt.:”Temperamentalne i sytuacyjne wyznaczniki efektywności działania w ekstremalnych sytuacjach trudnych”, Uniwersytet Wrocławski, 1992
 3. Marek Graczyk pt.:”Analiza psychologicznych i psychoorganicznych efektów uprawiania pięściarstwa amatorskiego”, AWF, Warszawa, 1992
 4. Grażyna Klimowicz pt.:”Analiza psychologiczna ekspresji lęku w twórczości plastycznej uczniów”, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 1992
 5. Zdzisław Kobos pt. ”Typologiczne determinanty efektywności praktycznego szkolenia lotniczego”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1992
 6. Adam Tarnowski pt. ”Wpływ uwagi na skokowe ruchy oka w sytuacji decyzyjnej”,  Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1998
 7. Olaf Truszczyński pt. Wpływ stresu hipoksji na funkcjonowanie psychomotoryczne pilotów”, ATK, Warszawa, 1998
 8. Tadeusz Jasiński pt. „Wpływ stresu przyspieszeń +Gz na funkcjonowanie operatorskie       pilotów”, AWF,  Kraków, 1998
 9. Agnieszka Nieznańska pt. „Samowiedza a cele życiowe związane z aktywnością zawodową       człowieka” UKSW, Warszawa 2002.
 10. Anna Hys pt. „Samosterowność w pracy a dominujące wartości zawodowe”, UKSW, Warszawa 2003.
 11. Sylwia Kluczyńska pt. „Płeć psychologiczna a style radzenia sobie ze stresem u kobiet – ofiar   przemocy ze strony partnera”, UKSW, Warszawa 2003.
 12. Joanna Pałys pt. „Ocena poznawcza zagrożenia a poziom lęku u żołnierzy wyjeżdżających na misje pokojowe”, UKSW, Warszawa 2004.
 13. Aleksandra Borkowska pt.  Dobrostan psychiczny a style radzenia sobie ze stresem u polskich emigrantów konsumpcyjnych w Kanadzie i Holandii. UKSW, Wraszawa 2007.
 14. Małgorzata Kopeć pt. Style poznawcze a style radzenia sobie ze stresem u chorych z przewlekłym bólem kręgosłupa. UKSW, Warszawa 2007.
 15. Anna Baczyńska pt. Inteligencja praktyczna  a poczucie koherencji u menedżerów, UKSW, Warszawa 2007.
 16. Tania Nikiel pt. Wartości a poczucie koherencji u osób z doświadczeniem choroby psychicznej, onkologicznej oraz nerwicy, UKSW, Warszawa, 2008
 
2.  Wypromowani magistrowie: 260.
3. Wypromowani licencjaci: 213.
 
VI. Działalność recenzencka:
 1. Recenzje dorobku profesorskiego: 10
 2. Recenzje dorobku habilitacyjnego: 6
 3. Recenzje prac doktorskich: 20
 4. Recenzje prac magisterskich: 260
 5. Recenzje prac licencjackich: 213
 6. Recenzje programów badawczych: 72
 7. Recenzje wydawnicze artykułów naukowych: 55
 8. Recenzje wydawnicze książek: 67
 
VII. Czynny udział w konferencjach naukowych
 1. Konferencje międzynarodowe: 55
 2. Konferencje krajowe: 78
 3. Organizacja konferencji naukowych, przewodniczenie sesji: 50
 
Najnowsze opracowania:
 • Jan F. Terelak, Zdzisław Mjchrzyk, Psychology of Aggression, Warszawa 2012 
 
Książka ta jest zbiorem poglądów i badań empiryczny dotyczących charakterystyki przyczyn i sposobów badań zachowań agresywnych. Podejmuje wybrane zagadnienia teoretyczne, metodologiczne i badawcze. Przeznaczona jest dla szerokiego kręgu czytelników, ze szczególnym uwzględnieniem psychologów, pedagogów, socjologów, lekarzy i prawników. Nie ma charakteru podręcznika akademickiego, lecz monografii skupiającej autorów reprezentującej różne środowiska naukowe w Polsce.
 
 
 
 
 
 • Jan F. Terelak, Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności, Warszawa 2010
 
NAGRODA GŁÓWNA - STOWARZYSZENIA WYDAWCÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH w KONKURSIE im. KSIĘDZA EDWARDA PUDEŁKO NA NAJLEPSZY PODRĘCZNIK AKADEMICKI w ROKU 2011 dla Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za książkę Człowiek w sytuacji pracy w okresie 
ponowoczesności autorstwa Jana F. Terelaka Wyniki konkursu ogłoszono w Poznaniu w trakcie inauguracji Jubileuszowych XV Poznańskich Dni Książki Naukowej (12.10.2011). 
 
 "Szeroki wachlarz poruszanych w książce zagadnień przedstawiany jest przez J. Terelaka w perspektywie najnowszych trendów rozwoju nie tylko współczesnej psychologii, ale także ergonomii robotyki, medycyny, ekonomii, nauk o zarządzaniu zasobami ludzkimi, filozoii itd. Sprawia to, że czytelnik dostaje do rąk opracowanie intelektualnie pogłębione i systemowo wszechstronne." z recenzji prof. dr. hab. Augustyna Bańki

 

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach