POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Regulamin

REGULAMIN MIĘDZYINSTYTUTOWEGO CENTRALNEGO LABORATORIUM PSCHOLOGICZNEGO
WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE

§ 1
Postanowienia ogólne

 • Międzyinstytutowe Centralne Laboratorium Psychologiczne, dalej nazywane MCLP jest strukturą Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (WFCh), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW).
 • Dyrektor MCLP jest powoływany przez Dziekana WFCh i jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie całego laboratorium.
 • W ramach MCLP funkcjonują pracownie. Pracownie są powoływane przez Dziekana WFCh na wniosek Dyrektora MCLP.
 • Kierownicy Pracowni są powoływani przez Dziekana na wniosek Dyrektora MCLP.

§ 2
Zasady ogólne

 • Pracownie MCLP są wyposażone w aparaturę naukową, rozumianą jako urządzenia pomiarowe, komputery, aplikacje i oprogramowanie badawcze.
 • Aparatura może być wykorzystywana w celach naukowych oraz dydaktycznych
 • Możliwe jest wykorzystanie aparatury do prowadzenia działalności odpłatnej, zgodnie z odpowiednimi decyzjami Dyrektora MCLP i/lub regulacjami obowiązującymi w UKSW.
 • Z aparatury mogą korzystać użytkownicy za pisemną zgodą Dyrektora MCLP i Kierownika Pracowni.
 • Kierownik Pracowni jest odpowiedzialny za aparaturę przypisaną do pracowni, w tym zgłaszanie napraw, usług serwisowych, aktualizację oprogramowania. Wszelkie naprawy i aktualizacje są zgłaszane do Dyrektora MCLP.
 • Kierownik Pracowni prowadzi ewidencję osób upoważnionych do korzystania z aparatury.
 • Aparaturę wydaje Kierownik Pracowni lub osoba upoważniona pisemnie przez Kierownika Pracowni.

§ 3
Użytkownicy

 • Użytkownikiem może być osoba przeszkolona z zakresu użytkowania aparatury lub posiadająca poświadczone wymagane doświadczenie lub umiejętności.
 • Szkolenie z zakresu użytkowania aparatury może przeprowadzić Kierownik Pracowni lub osoba przez niego upoważniona.
 • Użytkownik ma obowiązek wpisać się do ewidencji użytkowników, prowadzonej przez Kierownika Pracowni. W ewidencji należy uwzględnić informacje:
 • imię i nazwisko użytkownika,
 • datę i godzinę początku oraz zakończenia użytkowania aparatury,
 • telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
 • Wpisując się do ewidencji użytkownik aparatury wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.
 • Użytkownik wpisuje do ewidencji ilość zbadanych osób, ewentualnie wykorzystane oprogramowanie.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za dane wejściowe i wyjściowe. Użytkownik może, przechowywać dane w pamięci wewnętrznej aparatury na czas prowadzenia badań, ewentualne dłuższe przechowywanie danych jest możliwe w porozumieniu z Kierownikiem Pracowni.
 • Kierownik Pracowni nie ponosi odpowiedzialności za dane użytkownika przechowywane w aparaturze badawczej.
 • Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób ingerować w konfigurację i oprogramowanie aparatury będącej na stanie pracowni.
 • Jakiekolwiek problemy z działaniem aparatury powinny być zgłaszane do Kierownika Pracowni telefoniczne lub na adres e-mail umieszczone w pracowni.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia aparatury powstałe w trakcje badań lub za szkody powstałe w wyniku wykorzystania aparatury przez osoby badane pozostające pod jego opieką w momencie badania.
 • W związku z powstałą szkodą, o której mowa w § 3 pkt. 10 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mogą dochodzić od użytkownika roszczeń majątkowych.

§ 4

Pomieszczenie Pracowni

 • W każdej pracowni w widocznym miejscu jest umieszczony regulamin MCLP oraz dane kontaktowe do Dyrektora MCLP i kierowników pracowni (telefon oraz adres e-mail).
 • W pomieszczeniu pracowni można przebywać w obecności Kierownika Pracowni lub Dyrektora MCLP lub w obecności osób do tego upoważnionych pisemnie przez Kierownika Pracowni lub Dyrektora MCLP.

§ 5
Wypożyczanie aparatury

 • Na pisemny wniosek użytkownika, skierowany do Dyrektora MCLP i Kierownika Pracowni, możliwe jest wypożyczenie aparatury do prowadzenia badań poza pomieszczeniem pracowni. We wniosku należy wskazać cel użytkowania aparatury oraz termin wypożyczenia i termin zwrotu.
 • Aparatura może zostać wypożyczona tylko jeśli Kierownik Pracowni stwierdzi, że istnieją odpowiednie możliwości techniczne i organizacyjne.
 • Aparatura może zostać wypożyczona na okres nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych. Na pisemny wniosek użytkownika, w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony przez Dyrektora MCLP lub Kierownika Pracowni.
 • Odpłatne wypożyczenie aparatury jest możliwe na podstawie odrębnych regulacji obowiązujących w UKSW lub decyzji Dyrektora MCLP.

§ 6
Postanowienia końcowe

 • W każdej sytuacji mają zastosowanie nadrzędne przepisy regulujące funkcjonowanie pracowni w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • W kwestiach spornych mają zastosowanie regulacje nadrzędne wynikające z odpowiednich ustaw, uchwał i zarządzeń.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach